Zgoda użytkownika

Niniejsza umowa użytkownika (zwana dalej „Umową”) reguluje stosunki w zakresie korzystania z funkcji serwisu i ogólne warunki świadczenia usług pomiędzy Wykonawcą (zwanym dalej także „Właścicielem serwisu”) z jednej strony a Klientem indywidualnym lub prawnym, który zaakceptował warunki niniejszej Umowy poprzez przystąpienie do niniejszej Umowy w całości i bezwarunkowo (dalej także „Użytkownik serwisu”) z drugiej strony, dalej wspólnie zwanej „stronami”, a osobno zwanej „stroną”.

Niniejsza Umowa oraz stosunki Stron wynikające z niniejszej Umowy regulują ustawodawstwo.

Ogólny Regulamin Umowy

W niniejszym dokumencie oraz w stosunkach pomiędzy Stronami, które są z nim przestrzegane lub z nim powiązane, stosowane są następujące terminy i definicje:

– Serwis Właściciela/Serwis Internetowy to serwis internetowy zamieszczony w domenie Właściciela Serwisu oraz jego subdomenach.

– Umowa – niniejsza Umowa ze wszystkimi zmianami i uzupełnieniami.

– Administracja/ Przedstawiciel Serwisu, Właściciel Serwisu to osoba upoważniona przez Właściciela Serwisu do czynności przewidzianych Umową

– Odwiedzającym jest każda osoba, która odwiedza Serwis i przebywa w nim, korzystając z jego właściwości w celu zapoznania się z treściami zamieszczonymi w Serwisie

– Użytkownik to pełnoletnia osoba, która przystąpiła do niniejszej Umowy we własnym interesie lub działająca w imieniu osoby prawnej i w jej interesie.

Każdy odwiedzający Serwis może samodzielnie wypełnić podany formularz i zostać Użytkownikiem.

W Serwisie znajdują się informacje i materiały dotyczące produktów i usług, jakie mogą zostać udostępnione Użytkownikowi w przypadku zawarcia prawdziwej umowy. Jeżeli jako Użytkownik zalogowała się osoba prawna, oznacza to, że osoba prawna w pełni akceptuje Umowę ze wszystkimi następującymi konsekwencjami.

W szczególności Użytkownikowi nie wolno podszywać się pod inną osobę lub przedstawiciela organizacji i/lub społeczności, nie posiadając do tego odpowiednich uprawnień, w tym także pracowników Serwisu podczas korzystania z Serwisu. Użytkownikowi nie wolno także stosować żadnych innych form ani metod nielegalnej reprezentacji innych osób w sieci Internet oraz nie wolno wprowadzać Użytkowników Serwisu i jego Przedstawicieli w błąd co do właściwości i cech jakichkolwiek podmiotów i przedmiotów.

W przypadku stwierdzenia naruszenia praw i/lub interesów w związku z korzystaniem z Serwisu przez innego Użytkownika, należy poinformować Właściciela Serwisu. Poinformowanie powinno nastąpić poprzez przesłanie stosownej wiadomości, rozmowę telefoniczną zawierającą szczegółowy opis okoliczności naruszenia i/lub hiperłącze do strony zawierającej materiały naruszające odpowiednie prawa i/lub interesy Serwisu.

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie elementy dostępne podczas korzystania z Serwisu, w tym elementy projektu, teksty, grafiki, ilustracje, filmy, programy komputerowe, bazy danych, muzyka, dźwięki i inne elementy zamieszczone w Serwisie stanowią przedmiot wyłącznych praw Serwisu i innych posiadaczy praw. Serwis przyznaje Użytkownikowi prawo do funkcjonalnego korzystania z niego w granicach jego ogólnej funkcjonalności.

Korzystanie z Serwisu w inny sposób, w tym poprzez kopiowanie (odtwarzanie) treści zamieszczonych w Serwisie oraz elementów projektu, programów komputerowych i baz danych wchodzących w skład Serwisu, ich dekompilację, modyfikację i dalszą dystrybucję, publiczne wyświetlanie, publiczne udostępnianie , są surowo zabronione, chyba że niniejsza Umowa i podpisane umowy stanowią inaczej.

Użytkownikowi nie wolno reprodukować, powielać, kopiować i sprzedawać, handlować ani odsprzedawać Usług w jakimkolwiek celu komercyjnym (w tym treści dostępnych dla Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji) ani uzyskiwać do nich dostępu, za wyjątkiem sytuacji, gdy takie działania były dozwolone w zgodnie z warunkami odrębnej umowy z Serwisem/Właścicielami Serwisu lub jest to przewidziane w dodatkowych dokumentach (Umowy, Wnioski itp.).

 

Treść udostępniona wyłącznie w celu osobistego, niekomercyjnego użytku może być wykorzystywana przez Użytkownika pod warunkiem, że wszelkie znaki towarowe, inne oznaczenia autorstwa, imię i nazwisko autora (lub pseudonim), imię i nazwisko uprawnionego pozostaną niezmienione, a wszelkie przepisy prawa przestrzegano praw autorskich i pokrewnych. Wyjątkiem są przypadki przewidziane bezpośrednio przez prawo, np. ustawę o ochronie danych osobowych lub dodatkowe dokumenty dotyczące korzystania z Serwisu.

W Serwisie mogą znajdować się linki do stron znajdujących się w Internecie (strony internetowe podmiotów trzecich). Strony internetowe podmiotów trzecich i ich zawartość nie są sprawdzane przez Serwis pod kątem zgodności z wymogami (ważność, prawdziwość itp.). Serwis nie ponosi odpowiedzialności za informacje i materiały zamieszczone na stronach internetowych podmiotów trzecich, do których można uzyskać dostęp za pomocą Serwisu oraz za dostępność tych stron lub informacji oraz skutki korzystania z nich przez Użytkownika.

Linki (w dowolnej formie) do jakiejkolwiek witryny, produktu, usługi, jakichkolwiek informacji handlowych lub niekomercyjnych zamieszczonych w Witrynie nie stanowią aprobaty ani rekomendacji tych produktów z Witryny, chyba że jest to wyraźnie określone.

Wiadomość

Właściciel Serwisu/Administracja/Przedstawiciel Serwisu oraz podmioty reprezentowane przez Serwis uprawnione są do wysyłania Użytkownikowi wiadomości e-mail, wiadomości na podany przez niego numer telefonu lub media społecznościowe komunikatów informacyjnych o wydarzeniach związanych z działalnością Serwisu lub działalnością strony, które są reprezentowane.

 

Postanowienia końcowe

Niniejsza Umowa jest regulowana i interpretowana przez obowiązujące przepisy regulujące ochronę danych osobowych. Kwestie nieuregulowane niniejszą Umową regulują przepisy prawa. Wszelkie ewentualne spory powstałe w stosunkach regulowanych niniejszą Umową powinny być rozstrzygane w trybie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu jedno lub więcej postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne lub niewykonalne, nie oznacza to, że pozostałe postanowienia są nieważne lub niewykonalne.

Chwilowy brak aktywności Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika lub innych Użytkowników postanowień Umowy nie pozbawia Serwisu prawa do podjęcia w późniejszym terminie odpowiednich działań w celu ochrony jego interesów, ani nie oznacza, że Serwis zrzekł się swoich praw praw w przypadku przyszłych podobnych naruszeń.

Wszelkie spory dotyczące Umowy lub z nią związane podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Serwisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejsza Umowa użytkownika została opracowana i działa zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.